POLIS

Botkyrka har det närmaste samarbetet med polisen någonsin. Genom att varje veckan sitta ned och göra gemensamma lägesbilder över vad som sker i Botkyrka så kan kommun, polis och Botkyrkabyggen gemensamt förebygga och agera.
 

Detta samarbete ska utvidgas och stärkas så att våra insatser för ett tryggare Botkyrka blir än mer effektivt. Vi ska fortsätta att involvera Botkyrkaborna i trygghetsarbetet. Genom mail och telefon ska man kunna bidra till lägesrapporterna.

Genom att vi alla bidrar med information kan vi effektivare mota bort de kriminella. Polis och kommun kan agera starkt när man agerar gemensamt. Genom att Botkyrkaborna är med och bidrar med vad de ser och hör, kan lägesrapporterna bli än bättre, och vårt trygghetsarbete ännu effektivare.

För att värna samarbetet med polisen kommer vi successivt bygga ut och stärka kommunens organisation för trygghet och säkerhet.

SEGEREGATION

Vi måste krossa segregationen, på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, i hela samhället. Det tar för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. I vårt starka samhälle ska alla ha möjlighet att försörja sig själva. En aktiv jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.
 

Vi måste bygga mycket och vi måste bygga blandat. Vi ska bygga den upplåtelseform som är minst vanlig i varje stadsdel, så att man kan bo kvar i sin stadsdel även när livet förändras.
 

Vi vill korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad och vi vill öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb.

TRYGGHETSKAMEROR 

Det sker saker i vår kommun som är helt oacceptabla. Ett fåtal kriminella ska inte få förstöra för oss Botkyrkabor eller bestämma i vår ort. Det räcker nu!
 

Därför ska vi störa ut de kriminella, och det ska vi göra tillsammans. Regeringens satsning på polisen har gjort att de gått från att vara 60 till att nu vara nästan 180 poliser. 
 

Vi vet att det är vid och runt tunnelbanan och vissa centrum vid vissa tider, otryggheten är som störst. Det är framförallt kvinnor som känner av otryggheten där. Det är inte acceptabelt. Därför behöver vi sätta upp trygghetskameror där. Då vet vi att de kriminella gängen drar sig därifrån.

VÅLDSFÖREBYGGANDE

Trygghet börjar även innan något skarpt sker. Medan vi ska stötta polisen i att kunna få fast kriminella så är kommunens huvudsakliga uppgift att jobba våldsförebyggande. Med strategiskt våldsförebyggande arbete i alla skolor och alla åldrar kommer vi skapa en starkare och tryggare generation som säger ifrån mot våld.
 

Därför kommer vi utöka våra våldsförebyggande arbeten som vi har mellan skolan, polis, Räddningstjänst och socialtjänsten. Med hjälp av “MVP” (Mentors in violence prevention) och “Tåget” ska vi stärka alla elever och även systematiskt kunna möte de barn och unga som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller på annat vis mår dåligt.
 

Vi ska också stärka civilsamhället för att kunna vara med och skapa trygghet och trivsel. Genom att ha mer nattvandringar, fler föreningsaktiviteter på helgerna samarbete med grannstöd/grannsamverkan och mycket mer kan vi skapa levande stadsdelar där vi tillsammans skapar trivsel och ro.

VÅLDSPREVENTIVT ARBETE

Det sker saker i vår kommun som är helt oacceptabla. Ett fåtal kriminella ska inte få förstöra för oss Botkyrkabor eller bestämma i vår ort. Det räcker nu!

Därför ska vi störa ut de kriminella, och det ska vi göra tillsammans. Regeringens satsning på polisen har gjort att dom gått från att vara 60 till att nu vara nästan 180 poliser.

Vi har startat ett extremt nära samarbete mellan kommunens säkerhetsavdelning, skola, socialtjänst, Botkyrkabyggen och Polis. Varje vecka träffas vi och går igenom vad som skett och gör en plan för vad vi ska göra nästa vecka. Genom att skapa en lägesbild kan vi gemensamt agera hårt när det sker något, men också långsiktigt och förebyggande. Nästa steg är att vi ska skapa ett våldspreventivt center som vi kan jobba ifrån, tillsammans kommun och polis.

Vi ska se till att alla Botkyrkabor kan vara med och bidra till detta samarbete. Ser man eller hör man något ska man enkelt kunna skicka det till oss. Så att vi kan agera snabbt!

Vi vet att det är vid och runt tunnelbanan och vissa centrum vid vissa tider som otryggheten är som störst. Det är framförallt kvinnor som känner av otryggheten där. Det är inte acceptabelt. Därför behöver vi sätta upp trygghetskameror där. Då vet vi att de kriminella gängen drar sig därifrån.

Även lagarna behöver skärpas. De som rekryterar till kriminella gäng ska stå inför hårda straff. För vi som samhälle måste både vara hårda mot de som organiserar brottsligheten och fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna illa. Därför ska vi fortsätta jobba förebyggande i skolorna, ha mer aktiviteter på kvällarna och framförallt se till att alla lyckas. För när betygen går upp så går stöket ned.

Så ska vi arbeta metodiskt för att öka tryggheten i hela kommunen. Trygghet ska inte vara en klassfråga.