BOSTADSGARANTI

Utvecklingen av nya Botkyrka är igång och det byggs bostäder i alla stadsdelar.
Vi Socialdemokrater går till val på att fortsätta den utvecklingen och att bygga 8000 nya bostäder, nya hem, till år 2024.

Målet är att bygga blandat så att alla kan hitta en bostad som passar i sin egen stadsdel.

Det ska finnas bostäder när familjen växer, när man bli äldre och vill ha en mer anpassad bostad med mer samhörighet och aktiviteter, och billiga hyresrätter för den som vill skaffa sin första bostad.
 

Idag har ungdomar det mycket svårt att hitta en bostad, ett eget hem att utgå ifrån.

När vi bygger nya Botkyrka är därför billiga hyresrätter och ungdomsbostäder mycket viktiga.

Utöver det vill vi kunna garantera alla unga i Botkyrka en bostad, att alla ska kunna flytta hemifrån.
 

Flytta-hemifrån-garantin ska möjliggöra för Botkyrkaungdomar att flytta hemifrån och påbörja sina vuxna liv.

Idén är att man ska involveras av garantin om man är folkbokförd i Botkyrka, är mellan 18 och 25 år och står i Botkyrkabyggens bostadskö när man fyller 18.

Genom att öronmärka bostäder i Botkyrkabyggens bestånd ska garantin kunna uppfyllas.

Exakt hur garantin ska utformas kommer en utredning att visa som kommer läggas under hösten om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende att leda Botkyrka.

BYGGA BLANDAT

Botkyrka är en tillväxtkommun. Fler och fler aktörer vill etablera sig i Botkyrka. Det betyder att vi måste bygga många fler bostäder, hem, för alla botkyrkabor. När vi bygger ska vi bygga blandat.

Vi socialdemokrater vill skapa goda livsmiljöer för alla Botkyrkabor. Det ska finnas många valmöjligheter i boendet oavsett var i Botkyrka man bor, vilka familjeförhållanden man har eller var i livet man befinner sig. Vi tror på en mångfald av olika bostäder, med blandade upplåtelseformer och hustyper, i alla kommunens kommundelar.

Vi är fast beslutna om att bryta bostadssegregation genom att aktivt arbeta med våra hållbarhetsutmaningar, där den sociala hållbarheten ska få ett ökat fokus. Därför ska vi vid nyproduktion se till att de minst förekommande hustyper eller upplåtelseformer i varje kommundel prioriteras, men också ställa krav på att man uppfyller våra sociala hållbarhetskriterier, samtidigt som man tar ett långsiktigt ansvar för att skapa en god och trygg livsmiljö i våra kommundelar.

FLYTTA-HEMIFRÅN-GARANTI

Utvecklingen av nya Botkyrka är igång och det byggs bostäder i alla stadsdelar. Vi Socialdemokrater går till val på att fortsätta den utvecklingen och att bygga 8000 nya bostäder, nya hem, till år 2024. Målet är att bygga blandat så att alla kan hitta en bostad som passar i sin egen stadsdel.

et ska finnas bostäder när familjen växer, när man bli äldre och vill ha en mer anpassad bostad med mer samhörighet och aktiviteter, och billiga hyresrätter för den som vill skaffa sin första bostad.
 

Idag har ungdomar det mycket svårt att hitta en bostad, ett eget hem att utgå ifrån. När vi bygger nya Botkyrka är därför billiga hyresrätter och ungdomsbostäder mycket viktiga. Utöver det vill vi kunna garantera alla unga i Botkyrka en bostad, att alla ska kunna flytta hemifrån.
 

Flytta-hemifrån-garantin ska möjliggöra för Botkyrkaungdomar att flytta hemifrån och påbörja sina vuxna liv. Idén är att man ska involveras av garantin om man är folkbokförd i Botkyrka, är mellan 18 och 25 år och står i Botkyrkabyggens bostadskö när man fyller 18.
 

Genom att öronmärka bostäder i Botkyrkabyggens bestånd ska garantin kunna uppfyllas. Exakt hur garantin ska utformas kommer en utredning att visa som kommer läggas under hösten om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende att leda Botkyrka.

HYRESRÄTTER

Vi socialdemokrater värnar om hyresrätten. En bred hyresbostadsmarknad med god tillgång till olika typer av bostäder av hög kvalitet och till rimliga priser är viktigt för en fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor i samhället.

Vårt kommunala bostadsbolag, Botkyrkabyggen, ska stå för en ansvarsfull förvaltning av befintliga bostäder och bygga nya bostäder, främst i Tullinge och delar av Tumba där hyresrätter idag saknas.

Vi vill att Botkyrkabyggen bygger 300 nya hyresrätter per år från 2020. Ett starkt kommunalt bostadsföretag är en tillgång för Botkyrkaborna och ett nödvändigt verktyg för en hållbar bostadspolitik. Botkyrkabyggen ska vara ett föredöme, inte minst i miljö- och klimatarbetet.
 

Botkyrkabyggen ska bidra aktivt i kommunens områdesarbete, men det behövs även fler aktörer på hyresbostadsmarknaden i Botkyrka, som vill investera och vara ansvarstagande samarbetspartners i den långsiktiga kommundelsutvecklingen.

STOPPA MARKNADSHYROR

Vi vill stoppa hyreschocken som M och SDs marknadshyror skulle innebära. Tre miljoner människor i Sverige bor idag i en hyresrätt. Vid ett införande av marknadshyror riskerar hyresgäster chockhöjda hyror på tiotusentals kronor om året. Det skulle tvinga folk att flytta från sina hem och därigenom öka otryggheten. 
 

När nu Moderaterna öppnar upp för att avreglera hyresmarknaden riskerar det att leda till rejält höjda hyror i stora delar av landet. Det är en politik som slår mot vanligt folks trygghet. Moderaternas otrygghetschock står i kontrast Socialdemokraternas politik. Vi vill bekämpa bostadsbristen och genom stöd till fler hyresrätter och stabila förutsättningar för Sveriges hyresgäster. Det är så vi bygger ett tryggare Sverige.
 

Vi socialdemokrater tror istället på den svenska partsmodellen, där hyresgästerna och fastighetsägarna kommer överens om hyrorna. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok. I stället för att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill vi bygga fler hyresrätter.

SENIORBOSTÄDER

Botkyrka växer och i takt med det måste vi bygga, mycket. Vi måste också bygga blandat. I Botkyrka ska det finnas bostäder, hem, för alla delar av livet, även när du blir äldre. När du behöver mer omsorg i vardagen ska du få valmöjligheter. Därför bygger vi vård- och äldreomsorgsboenden i alla stadsdelar, för att du inte ska behöva flytta från din stadsdel.
 

Även trygghetsbostäder är någonting vi måste bygga mer av, för att du ska känna dig trygg i ditt hem. För trygghetsboende behöver du inte biståndsbeslut, du kan hyra eller köpa din bostad

Stadsbyggnad

Botkyrka ska vara ett offentligt vardagsrum för alla att trivas i. Vi ser värdet av en spännande arkitektur och estetiskt tilltalande miljöer. Det som byggs i Botkyrka ska vara intressant och ge något mer.

Vi vill att människor ska lockas att besöka vår kommun för att ta del av arkitektur och konst. Det kan bidra till att sätta Botkyrka på kartan och göra våra kommundelar mer attraktiva för boende idag och i framtiden. Botkyrka är och vill vara långt ifrån lagom. Hus och platser har betydelse för upplevelsen av en kommun och vi ska vara modiga med att våga pröva annan arkitektur som ger ett ökat värde för en kommundel.
 

Att känna stolthet för sin hemort bidrar starkt till hemkänslan och viljan att bo kvar. Botkyrkas mångfald måste kunna ge avtryck i bebyggelsen. Vi ser det som naturligt att kommunens bebyggelse och offentliga miljöer i större utsträckning än idag tillåts präglas av kommunens befolkning. Utöver detta så ser vi även att en viktig aspekt i stadsbyggnad är hur man planerar bostadsbebyggelsen i avseende till utformning av gårdar, gator och belysning. Rätt planerat ger det en ökad trygghet. Att ha verksamhet i botten av en bostadsfastighet är ett viktigt inslag. När vi bygger hus nära knutpunkter för kollektivtrafik vill arbeta med mer slutna innergårdar för att skapa ökad trygghet och trivsel.
 

Vi vill verka för ett hållbart boende och byggande i Botkyrka. Som kommun ska vi kräva och uppmuntra ett mer ansvarsfullt byggande, avseende material och metoder, det kan ske genom att man tar fram livscykelanalyser för nya byggnationer.

TRYGGHETSBOSTÄDER

Botkyrka växer och i takt med det måste vi bygga, mycket. Vi måste också bygga blandat. I Botkyrka ska det finnas bostäder, hem, för alla delar av livet. När du behöver mer omsorg i vardagen ska du få valmöjligheter. Därför bygger vi vård- och äldreomsorgsboenden i alla stadsdelar, för att du inte ska behöva flytta från din stadsdel.  
 

Även trygghetsbostäder är någonting vi måste bygga mer av, för att du ska känna dig trygg i ditt hem. För trygghetsboende behöver du inte biståndsbeslut, du kan hyra eller köpa din bostad.