Digitalt årsmöte 22 augusti

Den 22 augusti genomförs Socialdemokraterna i Botkyrkas tidigare uppskjutna årsmöte. Mötet kommer att genomföras digitalt via mötesverktyget Zoom.
Mötet börjar kl 10.00.

För att få tillgång till länken för att ansluta sig till mötet kontakta ombudsman Lucas Nykvist på 070-291 11 89 eller lucas.nykvist@socialdemokraterna.se

Klicka här för att läsa årsmöteshandlingarna.

Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning och arbetsordning
5. Val av årsmötets presidium
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Verksamhetsberättelser
9. Beslut om hantering av ekonomiskt resultat
10. Revisionsberättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet
12. Val av styrelse för Socialdemokraterna i Botkyrka
13. Val av SIBs ombud och ersättare
14. Val av styrelse i Eriks Nilssons stipendiefond
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Välkomna!