Internationella modersmålsdagen!

Idag uppmärksammar vi internationella modersmålsdagen! Vi har därför intervjuat modersmålsläraren Augin Melki.

Hur länge har du arbetat som modersmålslärare?

Jag heter Augin Melki och är legitimerad lärare för åk 1 - 6 i de svenska ämnena. Har både förskole- och lärarexamen från Stockholms universitet samt behörighet inom SO ämnen och svenska som andraspråk. Studerade vid Uppsala respektive Karlstads universitet. Är legitimerad modersmålslärare i både Syrianska samt arabiska språket. I nuläget arbetar jag som syriansk modersmålslärare. Jag började arbeta som modersmålslärare i Botkyrka kommun 1989. Jag gjorde avbrott på grund av studierna fram till 1993 sedan dess har jag arbetat som modersmålslärare endast i Botkyrka kommun. Jag kommer att påbörja en utbildning under våren för framtida skolledare i Botkyrka kommun.

 

Vad upplever du som svårighet kring modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisningen bedrivs på eftermiddag dvs efter skoltiden. Detta försvårar för oss modersmålslärare (ML) arbetet kring modersmålsundervisningen. ML anstränger sig för att motivera och fånga elevernas intresse ständigt så att eleverna närvarar på modersmålsundervisningen. ML har full förståelse för elevens situation. Eleven befinner sig i flera timmar i skolan och efteråt väntar hen på modersmålsundervisningen som är schemalagt på eftermiddagen. Modersmålsundervisning är inte ett obligatoriskt skolämne utan ett frivilligt ämne utifrån elevens önskemål och ansökan. Detta leder också till att eleven påvisar trötthet och är omotiverad att läsa modersmålsundervisning på e.m. Jag berömmer alltid eleverna för visat intresse och motivation. För att kunna behålla elevernas intresse för språket så bör ML skapa goda relationer gentemot eleverna vilket resulterar förståelse sinsemellan. Detta föranleder till att undervisningen förblir en systematisk kvalité och språket överlever vidare hos eleverna.

 

Vad är det bästa med modersmål?

Först och främst anser jag att modersmål är viktig för attdet är en indikation på kulturell identitet eftersom varje språk som talas ivärlden representerar ett unikt och tydligt kulturarv, melodiska sånger och godmat, där människor känner samhörighet. Därför tror jag att modersmål spelar enviktig roll vid uppbyggandet av personlig, kulturell och social identitet.

För det andra ska man ha kärlek till sitt språk ochmodersmål det hjälper många elever att utveckla sina kunskaper och att hittasin kulturella identitet som skapar goda relationer inom sin egen folkgrupp.Språket utgör en del av integrationen i samhället som för individer närmare sinkultur.

För det tredje utgör förbättrade kunskaper inom modersmåletgrunden för att lära sig ett annat språk. Ett barns förståelse av världen, samtlärandet av begrepp och färdigheter, börjar med det språk som först lärs tillbarnet. Internationella forskare såsom Jim Cummins, professor vid University ofToronto påpekar att studier visar att barn som har en bra grund på sittmodersmål utvecklar bättre inlärningsförmåga för språk som de lär sig och andraämnen också. Då detta visar att ju starkare barnens modersmål är desto lättareför dem är det att lära sig nya språk.

Modersmål är viktigt för lärande som en del av intellektuellförmåga för att det är det språket som människorna förvärvar från födseln. Dethjälper barnet i sin mentala, moraliska och emotionella utveckling. Faktum äratt mycket av ett barns framtida sociala och intellektuella utveckling byggerpå goda kunskaper i modersmålet vilket innebär att modersmål bör ha en centralroll i livet.

Avslutningsvis framhåller jag att modersmålsundervisning ärmycket viktigt för ett barns övergripande utveckling och språket ansluterbarnet till sin kultur, säkerställer bättre kognitiv utveckling och hjälpmedelvid inlärning av andra språk. All forskningen visar tydligt att elever som fårsin modersmålsundervisning kan lära sig nytt språk bättre och fortare.

Hur många elever har du undervisat totalt?

Under mina 30 år som modersmålslärare har flera hundraelever anslutit sig till min undervisning. Det finns flera anledningar tillförökat elevantal. En anledning är: relationen med eleverna som skapar en goddynamik och bra arbetsklimat inom gruppen. Undervisningen skall påvisa envariation, underhållande och fånga elevernas intresse samt lyfta uppintressanta frågor från eleverna som diskussionsunderlag för samtal. I nulägethar jag ca 200 elever flest av alla modersmålslärarna i Språkcentrum

 

Vad anser du om internationella modersmålsdagen?

Jag vill rikta ett stort tack till de som uppmärksammar ocharrangerar den internationella modersmålsdagen. Att uppmärksammamodersmålsdagen är ett kvitto på att språk är en rikedom för individen. Dettaär också en bekräftelse och tillfälle att uppvisa att det finns en ökadmedvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturellmångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, byggainkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv. De flesta minoritetspråken kommer ibland i skymundan såsom Arameiska/Syrianska tillika Suryoyospråket (Jesu språk). I detta fall saknar denna typ av folkgrupp ett land somgör att de inte kan redogöra och uppvisa för sin kultur etc. Ett språk böromsättas och tillämpas, för att den ska hållas vid liv annars finns risken attden fossiliseras bort. Man är stolt och hedrad att få uppmärksamma sin egenkultur, språk och historia. Vad är folk utan historia? Som ett oskrivet blad!

Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till de verktygsom möjliggör fullt deltagande i samhället, och det är ofta de grupper somtalar minoritetsspråk som också är marginaliserade på andra sätt, bland annatsaknar de ofta tillgång till grundläggande utbildning.

 

Vad har varit det bästa med att arbeta sommodersmålslärare i Botkyrka?

Botkyrka kommun är en mångfald kommun. Vilket innebär attolika folkgrupper bor i kommunen med sammanblandning av olika språkgrupper. IBotkyrka kommun bor 3000 syrianska familjer som är en av de största grupperna.Vi som arbetar som modersmålslärare i syrianska språket har skyldighet att setill att språket lever vidare. Syrianska språket är ett gammalt språk som harfunnits i flera tusen år. Arameiska – tillika Syrianska var en gång i tiden etthandels språk som utsträckte sig till dagens Kina. Sedan tvåtusen år tillbakahar kyrkan bevarat språket, identiteten och kulturen som har levt vidare tilldessa dagar. Jag är hedrad och stolt att kunna lära ut och föra vidare minakunskaper till nästa generation som tar över språket och inte avstannar iutvecklingen. Språket är viktig och måste leva vidare, när vi omsätter ochtillämpar den dagligen med våra medmänniskor. Flera viktiga aspekter är att:utveckla elevernas förmågor – tala, lyssna, läsa och skriva samt stärka eleversidentitet och historiemedvetande.

Modersmålslärarna fungerar som mellanlänk mellanhemmet och skolan. Vi vill framför allt lyfta fram allt det positiva sommodersmålslärarna står för, både i relationen mellan skolan och hemmet menockså att vi kan vara en resurs för andra lärare. Vi sätter inmodersmålsundervisningen i teorin om det tredje rummet, ett mellanrum som finnsmellan det kända och det okända – där fyller modersmålslärarna en stor funktionsom inte bara har med språkundervisningen att göra.