top of page

Mittensamarbetets budget för 2024

I dag släpper Mittensamarbetet i Botkyrka sin budget för 2024. I en orolig tid med stora ekonomiska utmaningar väljer vi att fokusera på Botkyrkabornas trygghet och välfärd. Vi fredar skola och omsorg helt från effektiviseringar. Vi minskar effektiviseringarna på socialnämnden.


Botkyrkaborna har rätt att få leva i trygghet. Vi lanserar ett heltäckande trygghetspaket för ett tryggare och mer jämlikt Botkyrka. Vi renoverar miljonprogrammen i Botkyrka för att skapa tryggare boendemiljöer. Egen försörjning skapar trygghet. Vi vill arbeta uppsökande för att utrikesfödda kvinnor utanför systemet ska komma i jobb eller studier. Vi lägger också ett uppdrag för bättre acceptans för HBTQI+.


Förskolan och skolan lägger grunden för en trygg framtid. Hela samhället misslyckas om barnen och eleverna i Botkyrka inte får rätt förutsättningar att lyckas med studierna. Vi vill se skolsociala team och en lässatsning för barn och unga.


Botkyrkaborna ska vara nöjda och trygga med sin omsorg. Vi ska hålla i det framgångsrika förändringsarbetet som lett till ett markant bättre resultat i årets brukarundersökning. Med 2024 års budget skapar vi förutsättningar för att lyckas med det. För våra medarbetares del höjer vi friskvårdsbidraget och inför en skoförmån.


Klimatförändringarna påverkar Botkyrka nu och framåt. För att minska risken för översvämningar vid stora regnmängder vill vi utreda hur vi kan lyfta upp Tumbaån.


Botkyrka ska bli en kommun för alla och alla Botkyrkabor ska kunna leva ett gott liv. Detta vill Mittensamarbetet säkerställa och arbeta för.


Nedan kan du läsa hela budgeten.

Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025 - 2027 KS
.pdf
Ladda ner PDF • 3.98MB

Comments


bottom of page