top of page

Först i Sverige: S i Botkyrka vill införa våldsförebyggande arbete på alla kommunens skolor.

Socialdemokratiskt styrda Botkyrka kommun har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med våldsprevention i flera av kommunens skolor. Något som bidragit till att Botkyrkas betyg stiger mest i Stockholms län, kunskapsresultaten ökar i alla åldersgrupper och fler än någonsin tar studenten. Nu vill partiet utöka arbetet till att omfatta alla kommunens för- och grundskolor. Ett förslag vi är först i landet med att lägga.

Vi vet att en gymnasieexamen är den bästa garanten för ett bra liv på rätt sida lagen. Därför ska vi se till att varje elev kommer dit och vi ser redan nu att vi är på rätt väg. Och där är det förebyggande arbetet en nyckelfaktor, säger Ebba Östlin (S) kommunstyrelsen ordförande.

Syftet med arbetet är att redan från tidig ålder se och bryta negativa spiraler, normer och livsförhållanden som leder till att barn hamnar på glid. Det är i skolan vi kan fånga upp barn och unga innan de begår brott. Vi vill stärka skolans ansvar för det långsiktiga arbetet mot kriminalitet och genom trygga elever fortsätta den positiva kunskapsutvecklingen.


Det våldsförebyggande arbetet handlar inte enbart om att sätta käppar i hjulet för allvarlig kriminalitet. Det handlar om att stärka civilkuraget, självförtroendet och välmåendet hos alla kommunens elever.


Att tidigt jobba med barn och ungas värderingar ökar inte bara tryggheten utan även studiemotivation och skolresultaten. Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från 211 till 223,5 på fem år. Resultaten för 2021 visar att Botkyrka gymnasieskolor presterar bland de bästa i landet. År 2015 tog 77 procent av gymnasieeleverna i Botkyrka kommun studenten, 2021 var siffran 91 procent. Att barn och unga får ett starkare ägandeskap av sin nutid och framtid gynnar hela samhället. Studien ”Lönar det sig med våldsförebyggande arbete?” är en rapport gjord av forskare på Uppsala universitet i samarbete med Karolinska institutet, Botkyrka kommun och Länsstyrelsen i Stockholm. I rapporten konstaterar man att ett ”ökat antal elever med gymnasieexamen” i fyra år kan generera omkring 200 miljoner kronor i samhällsbesparingar. Upp till 66 miljoner för Botkyrka kommun, 40 miljoner kronor för regionen och slutligen 107 miljoner kronor för staten. Socialdemokraterna vill påbörja implementering redan 2023.


Exempel på våldsförebyggande arbete som pågår idag:

Om MVP Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som under elva tillfällen under ett år utbildar barn i årskurs sex i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

Ungdomar lyssnar på andra ungdomar och kan sprida budskapet med MVP vidare. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem. MVP finns idag på fem av kommunens skolor. Om Tåget Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för de yngre årskurserna. Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld.

Kommunen jobbar med olika områden för att skapa en trygg skolmiljö. Varje barn ska få känna sig trygg med de vuxna på skolan, så att de känner att de kan vända sig till en vuxen när det uppstår svåra situationer.

En del är att tala med barnen om skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av en förändring. Vi vill hjälpa barnen att kunna känna igen situationer som de kan hantera på ett bra sätt. Barnen får också vara ”förändringsagenter” genom att träna på olika situationer med att säga ifrån mot våld.Tåget finns på åtta av kommunens skolor.


Kontakt: Nadina Rosengren, stabschef 070-187 0880 Nadina.rosengren@botkyrka.se

Comments


bottom of page