top of page

Ökad trivsel och trygghet bland Botkyrka kommuns elever

Höstens elevenkät i grundskolan visar på en mycket positiv utveckling. Eleverna har fått svara på en rad frågor som rör deras undervisningsmiljö och det sammanfattande indexet visar att elever är mer nöjda än tidigare.

Hösten 2020 genomfördes den årliga elevundersökningen där 6 600 elever i årskurs 3–9 erbjöds möjlighet att svara på ett antal frågar som rör deras undervisning, trivsel, trygghet och studiero med mera. Det sammanfattande indexet har ökat från 61 till 68 jämfört med året innan.

Svaren är en viktig del för bedömning av måluppfyllelse. De ingår också i underlaget för beslut om åtgärder för att höja kvaliteten i verksamheten.

På så gott som alla frågor svarade eleverna mer positivt jämfört med de senaste åren. Eleverna trivs bättre, fler känner sig trygga och fler har möjlighet att fokusera på skolarbetet under lektionerna. De allra flesta elever känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska nå målen i alla ämnen. De får bättre återkoppling på sina prestationer och de upplever i ökad utsträckning att de blivit rättvist bedömda. Skillnaderna mellan svar från flickor och pojkar har minskat. Svarsfrekvensen bedöms som mycket hög, 75 procent. Sammantaget är det de små positiva förflyttningar på i stort sett alla frågor som tillsammans ger den positiva bilden på totalen. Det som är särskilt glädjande är svar på frågor som ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” där vi förbättrat med 6 procentenheter och ”Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna” där vi förflyttat oss 8 procentenheter.

– Resultaten speglar det vi ser på annat håll i verksamheten, som betygsresultaten. Det visar också på att skolorna med rektorer, lärare och personal har ett stort engagemang och sätter barn och elever i första rummet, säger Birgitta Zelezny-Ulvered, tf verksamhetschef grundskola.

Störst förflyttningar i elevenkätens resultat har gjorts av Kassmyraskolan (från index 54 till 69), Parkhemsskolan (från index 64 till 79), Skogsbacksskolan (från index 58 till 74) och Storvretskolan (från index 56 till 73). Pär Wilsson, rektor är glad över den utveckling som skett på Kassmyraskolan.

– Vi har alla arbetat målmedvetet med trygghet och trivsel och framförallt så har våra fritidshem arbetat systematiskt med kvaliteten både ämnesmässigt och hur vi bemöter varandra. Det är så klart kul att se att vi har stigit så kraftigt i betyget från eleverna men vi vet att vi kan bli ännu bättre tillsammans. Jag tror även att vi har varit duktiga på att behålla lugnet ihop med våra elever i en orolig tid.
Comments


bottom of page