Politik

Tillsammans - så vi skapar förändring.

Vi tror på ett samhälle där välfärden är lika stark som självklar. Där alla barn ska lyckas i skolan, där du får åldras med omsorg och värdighet och där alla får leva sitt liv i trygghet. 

TRYGGHET

Du ska vara trygg i Botkyrka. Därför genomför vi ett omfattande trygghetsarbete som bygger på samverkan och det ger resultat.

Tillsammans med polis, socialtjänst, kommunala bostadsbolag och andra centrala samhällsaktörer tar vi ett helhets grepp om situationen i kommunens olika områden och riktar resurser därefter. 

Det har lett till att tryggheten i kommunen ökar, att fler unga tar studenten och att vi banar väg för ett starkare Botkyrka. 

Läs mer om: 

pexels-helena-lopes-4453115.jpg

UTBILDNING

Alla barn och unga i Botkyrka rätten till en stark, inkluderande och trygg utbildning. 

Det är också därför just utbildning är det område vi under både 2019 och 2020 riktat mest resurser emot, över 50 miljoner kronor. Och det har gett resultat!

Vi har särskilt fokuserat på:
 

 • Undervisningens kvalitet

 • Trygghet och studiero

 • Uppföljning av elever som riskerar att inte klara kunskapskraven

 • Språkutvecklande arbetssätt

 • Riktade satsningar på skolor med särskilda utmaningar

 • Förstärkt elevhälsoarbete.
   

Läs mer om: 
 

 

OMSORG

Det betyder att alla ska ha rätt till de stöd och verktyg man behöver för att leva ett tryggt och självständigt liv. 

Därför genomför vi under 2020/2021 en historisk satsning på äldreomsorgen:

 

Vi ökar bemanningen och skapar fler trygga anställningar

 • Fler undersköterskor och andra relevanta yrkeskategorier på samtliga vård- och omsorgsboenden utifrån boendets specifika behov.

 • Mer personal på boenden som har demensinriktning.

 • Fler tillsvidareanställda som arbetar heltid och vi minskar antalet visstidsanställda.


Vi stärker kompetensen

 • Höjer den medicinska kompetensen och förbättra smittskyddet i all verksamhet

 • Erbjuder omsorgsboenden med syriansk språkinriktning.

 • Ökar anslagen inom funktionsnedsättningsområdet för metod- och aktivitetsutveckling.

 • Erbjuder visstidsanställda språkutbildning för att bättre kunna möta brukarnas behov i omsorgen.


Vi skapar fler mötesplatser och trygga relationer

 • Satsar extra på hemtjänsten genom att stärka kontaktmannaskapet och öka närvarotiden hos brukarna.

 • Stärker det nära ledarskapet för att förbättra kvaliteten på vård- och omsorgsboende.

 • Öppnar en mötesplats för äldre i Alby

kvinna
Ung man

BOSTÄDER

Alla ska kunna hitta ett hem att trivas i oavsett var i Botkyrka du vill bo. Därför vill vi bygga 8000 bostäder i blandade former i alla stadsdelar.

 

Det ska finnas hem för dig som flyttar hemifrån, när familjen växer, när familjen minskar eller om du blir äldre och vill kunna flytta från villan till en lägenhet.

 

Vi tror på en mångfald av olika bostäder, med blandade upplåtelseformer och hustyper, i alla kommunens kommundelar. Det ska ett hem finnas för dig.

Vi vill bryta bostadssegregationen. Det gör vi genom att förtäta och tillföra den bostadsform som idag är minst vanlig i varje stadsdel kan vi förverkliga det. Vi har fokus på att skapa bostäder som folk har råd att bo i. Därför ska vi fortsätta bygga billiga hyresrätter.

 

Dessutom vill vi skapa ungdomsbostäder och olika typer av boende för äldre. Så säkerställer vi ett hem för alla botkyrkabor genom livets alla skeden.

Botkyrkas offentliga miljöer ska vara trygga, trivsamma och tillgängliga. Hur vi mår och om vi känner oss trygga påverkas av vår fysiska omgivning. Därför ska parker, gårdar och gemensamma ytor vara snygga och trygga.

 

För oss är satsning på renhållning och skötsel av alla kommunens områden särskilt viktig. Vi vill också utveckla våra centrum genom att rusta och bygga nytt. På så sätt skapar vi levande stadsdelar och bryter segregationen.

Läs mer om:

Kontakt

Nedergårdsvägen 24, 147 40 Tumba


Ombudsman: lucas.nykvist@socialdemokraterna.se

070-291 11 89

 • Facebook - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle