FÖRSKOLAN 

I förskolan startar det livslånga lärandet. En förskola med hög kvalitet ger barnen bättre möjlighet att lyckas i skolan. Därför prioriterar vi förskolan högt och ser dess viktiga uppgift att förbereda alla barn inför deras skolgång.
 

Förskolan är viktig för barnen och deras utveckling. Den har ett kompensatoriskt uppdrag och i Botkyrka ska alla barn ha rätt till förskola. Därför vill vi att inskrivningsgraden på förskolorna ökar. 

Vår förskola och barnomsorg skall utgå från våra invånares verkliga behov. Därför vill vi fortsatt erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Vi prioriterar att ge förutsättningar för alla barn att vara i mindre grupper/sammanhang.
 

Vi vill:

 • Att fler barn går i förskolan

 • Ge förutsättningar för alla barn att vara i mindre grupper

 • Fortsätta erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

 • Bygga 15 nya förskolor

GRUNDSKOLAN

Vårt främsta fokus i skolan är ordning och reda. Alla elever som kämpar i skolan ska få lika möjligheter att lyckas med utbildningen- Botkyrka är en skolkommun och ska fortsätta vara en ännu bättre skolkommun. Vi vet att det är i skolan som grunden för resten av våra liv läggs.

I Botkyrka ska alla skolor ha höga kunskapsresultat och ingen elev lämnas efter eller hållas tillbaka. Med en stark och jämlik kunskapsskola finns stora möjligheter för varje barn att nå sina drömmar. Alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare med både krav och höga förväntningar på varje elev.
 

Det går bra för Botkyrkas skolor, men vi har väldigt ojämlika resultat. Vissa skolor klarar sig väldigt väl, barnen går ut med höga betyg, många av lärarna är behöriga och klimatet är gott. På vissa skolor kan det tyvärr se precis tvärt om ut. Det är inte acceptabelt.  Därför ska alla barn ska gå ut grundskolan med betyg i alla ämnen.
 

I Botkyrka litar vi till våra barns förmåga och låter dem växa och tro på sig själva. Genom skolan visar vi dem att övning ger färdighet och varje dag lotsar våra lärare dem tryggt genom alla utmaningar. Vi vill införa mer rörelse på skoltid. 
 

Vi fortsätter våra satsningar på digitaliseringen i skolan, både som pedagogiskt verktyg i lärandet och för att förbereda barnen på deras framtida yrkesliv där digital kompetens kommer vara avgörande. Genom digitaliseringen kan också det administrativa arbetet minska för att ge mer plats åt det pedagogiska lärandet. Skolan ska erbjuda elever extra hjälp och stödundervisning så snart behoven upptäcks och därtill följas upp. Läxläsningshjälp och lovskola är viktiga komplement för att stärka barnens lärande.  Skolornas arbete med elevhälsa är avgörande för att utveckla individuella insatser, därför måste rektorerna säkerställa att lärare tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor och skolkuratorer gör tidiga insatser som också följs upp.

GYMNASIESKOLAN

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.
 

Socialdemokraterna vill att alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Avhoppen från gymnasiet ska minska och fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. För att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas och fler lärare anställas.
 

Vi vill att alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas som ger behörighet till högskolan. Efter Jan Björklunds gymnasiereform tappade yrkesprogrammen i attraktivitet vilket lett till en dramatisk minskning av antalet elever som går en yrkesutbildning. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken.

FLER VUXNA I SKOLAN

Genom våra satsningar på 200 extratjänster i Botkyrka och extra satsningar kan vi anställa fler vuxna i skolan. Detta gör vi för att alla elever ska få det stöd och förutsättningar de behöver för att lyckas i skolan. Ingen elevs skolgång ska förstöras av stök eller otrygghet.
 

Vi har elever som kämpar men som inte får tid med läraren, eller som inte får studiero. Det är ett problem. Vi har också mycket stora skillnader i resultaten mellan våra skolor. Det finns inte ett enskilt svar för att komma till rätta med dessa problem, men vi kommer långt med att anställa mer personal i skolan. Det skapar trygghet, mer tid med läraren och en bättre arbetsmiljö för elever såväl som för lärare.

KROSSA SKOLSEGREGATIONEN

För oss Socialdemokrater är skolan vår främsta prioritet. Det är i skolan grunden till ett gott liv läggs, och det är genom utbildning och bildning som vi stärker samhället. Alla elever behöver därför skolframgång. Idag är skillnaden i resultaten mellan Botkyrkas skolor för stora. Vi Socialdemokrater går till val på att krossa skolsegregationen, steg för steg.
 

Därför vill vi fortsätta med dessa insatser för att nå en jämlik kunskapsskola:  

 • Höjda lärarlöner för ökad kompetens

 • Höjda Barnskötarlöner

 • Lärarlönelyftet görs permanent

 • Fler vuxna anställda på skolorna med störst behov

 • Pilotprojekt för mer Idrott/rörelse i skolan

Lärarassistenter 

Alla barn som kämpar i skolan ska lyckas med sina studier. Ett problem är att det är stöket i skolan och eleverna hinner inte alltid få stöd av sina lärare. Därför ska vi anställa fler lärarassistenter som kan hålla ordning och reda samt avlasta läraren så att den hinner hjälpa alla elever som behöver.

Lärare

Det är i skolan det mesta lärandet sker. Botkyrkas skolor skall ha starka och yrkesskickliga lärare som har förmågan att ständigt locka våra elever till nya kunskaper och att nå målen. Därför vill vi satsa på att lärarna har möjlighet till kompetensutveckling och kan utveckla sitt ledarskap.

Rektorerna har en viktig roll för att både främja det kollegiala lärandet och utveckla det pedagogiska ledarskapet. Vi kommer se till att rätt resurser och verktyg finns för det arbetet.
 

Lärare är viktiga och vi värderar dem högt. Botkyrkas elever ska mötas av lärare med examen och som undervisar i ämnen de är behöriga i. 
 

Nyckeln till framgång ligger i höga lärarlöner, de bästa lärarna i de svåraste skolorna, mer pengar till de skolorna med störst behov och fler vuxna i skolan så kan vi fokusera på ökad studiero och stärkta skolresultat. Det förtjänar våra barn. Alla ska veta att Botkyrka är en skolkommun

Mandat

Idag är stöket ett av skolans största problem. Vi ser allt för många barn som kämpar varje dag, men som blir störda. Vi måste lyckas med skolan och förskolan för att dagens problem inte också ska vara morgondagens.

Ordning och reda i skolan är en av de viktigaste sakerna för att eleverna som kämpar i skolan ska klara sina studier. Därför behöver våra lärare tydliga mandat. Störande inslag som mobiltelefoner ska kunna förbjudas, och vi ska ha nolltolerans mot fult språk.

Störande inslag i klassrummet, så som mobiltelefoner med mera, ska kunna förbjudas och vi behöver aktivt arbeta för ett snällare språk i skolan. Alldeles för ofta hör vi om fula ord och kränkningar. Detta kommer vi aldrig acceptera. Här behöver vi nolltolerans och tydliga konsekvenser. För att det ska bli möjligt ska vi ge läraren än mer tydligt mandat och även anställa fler vuxna som hjälper till att ha ordning.

Vi ska ge läraren och skolledningen tydliga riktlinjer som de kan luta sig emot. Vi ska ha tydliga konsekvenstrappor för läraren att använda om elever stör eller förstör för andra. För oss handlar ordning och reda helt enkelt om att stötta läraren i klassrummet. Lärarens mandat ska vara mycket tydligt.

Vi kommer heller aldrig acceptera våld i skolan. Därför ska vi ha mer samarbete med polisen och mer våldsförebyggande arbete och jobba med värdegrund. För ordning och reda handlar också om att ha trygga elever som kan säga ifrån och stötta varandra.

Vi behöver fortsätta anställa fler vuxna i skolan. Det skapar både ordning i klassrummet och eleverna får mer tid med läraren. Så ska alla våra barn som kämpar så hårt få stöd i skolan och lyckas.

Vi kommer satsa på skolan istället för att sänka skatten som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill. Pengarna behövs till skolan. En bra och trygg skolgång ska aldrig vara en klassfråga.

MOBILFÖRBUD

Vi Socialdemokrater går till val på ordning och reda i skolan. Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus råder i skolan. Därför går vi nu till val på att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Syftet är att skapa ordning och reda i klassrummen och på så sätt bidra till en bättre kunskapsinlärning. 
 

Om barn ska kunna lära sig så mycket som möjligt måste skoldagen präglas av studiero. Många elever och lärare tycker att användningen av sociala medier stör i klassrummet. Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner.

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDNING & REDA I SKOLAN

Ordning och reda är en förutsättning förelevers utveckling och lärande. Därför ska alla skolor arbeta aktivt med värdegrundsarbetet, förebygga och hantera diskriminering, nätmobbning, trakasserier och kränkande behandling.

 

En trygg miljö för eleverna är ett gemensamt ansvar för alla som verkar inom skolan. Alla barn har rätten att mötas med respekt och i Botkyrka ska absolut nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar gälla.Vi vill också anställa fler vuxna i skolan för att skapa ordning, reda och trygghet.

Alla barn har olika förutsättningar med sig in i skolan. Vi vill skapa en jämlik grund, och en avgiftsfri skola. Mätta magar bråkar mindre och underlättar samtidigt för lärande. Därför vill vi verka för att skolan serverar frukost och frukt under dagen till elever.

 

Dagens forskning pekar på att senare start på skoldagen kan bidra till ökad inlärning för vissa åldersgrupper. Därför vill vi undersöka möjligheten till senare tider för skoldagens början.

Vi vill

 • Ha mobilförbud i grundskolan

 • Ha snällare språk i skolan

 • Ge tydligare mandat till läraren

 • Ha fler vuxna i skolan

 • Ha fler lärarassistenter

 • Ha obligatorisk frukost i skolan