När du är som svagast ska samhället vara som starkast

I nya Botkyrka finns en omsorg som präglas av trygghet och självbestämmande som ger guldkant i livet.

I bygget av nya Botkyrka ska du känna trygghet i livets alla delar av. När du blir äldre ska du vara trygg med att du får den omsorg du behöver. Kvaliteten i omsorgen ska vara hög. Det handlar om ett gott bemötande, god tillgänglighet, kontinuitet och information.

Allt fler lever allt längre idag och det är bra. Det ställer också större krav på en bättre och mer effektiv omsorg. Ingen anhörig ska behöva sluta jobba för att ta hand om den som behöver omsorg. Vi ska ha god kontinuitet i omsorgen och målet är 10 personal per brukare och tvåveckorsperiod.

Med hjälp av hemgångsteam kan vi också öka tryggheten för personer som går från slutenvård och hem. Det innebär att alla som skrivits in på sjukhus och bedöms ha ett vårdbehov vid hemgång kommer att kontaktas av kommunen per automatik och erbjudas stöd och service efter behov. Vi kan minska byråkratin och erbjuda ett hemgångspaket till alla som behöver stöd vid hemgång efter en sjukhusvistelse.

Vi behöver bryta den ofrivilliga ensamheten som drabbar många äldre. Det gör vi genom att bygga smart och olika typer av boenden. Vård- och omsorgsboende, servicehus, servicelägenheter, korttidsboende/växelboende, trygghetsbostäder och seniorlägenheter. Det ska även finnas en mötesplats i varje stadsdel.

Även att du inte kan bo kvar hemma eller om du behöver extra hjälp i hemmet ska du ha rätt till en meningsfull fritid och vardag. Genom att anställa extratjänster får vi fler medarbetare inom vård- och omsorg och möjliggör för ordinarie personal att sätta en guldkant på vardagen dig.

“Egen tid” med personal och promenadgaranti är bara några av de saker vi Socialdemokrater prioriterar för våra äldre med omsorgsbehov. Även ett baspaket med serviceinsatser i hemmet som kräver varken byråkrati eller biståndsbedömning ska erbjudas alla över 75.

Din rätt att välja är viktigt. När du har ett ökat omsorgsbehov ska du få välja var du vill bo. Du ska få bestämma över din matsituation, äta ensam eller tillsammans, kyckling eller vegetariskt. Genom att erbjuda ett större urval av boenden och mat behåller vi självbestämmandet för varje individ.

Visstider ska bli heltidstjänster för personal med rätt behörighet och kompetensutveckling ska vara självklart. För att kunna kommunicera är det svenska språket viktigt. Därför vill vi möjliggöra för all personal att läsa svenska. Vi kommer från många delar av världen, därför vet vi att även språkbegåvningar underlättar för många på våra boenden.

Framtiden ligger i digitaliseringen, den måste fortsätta utvecklas även inom vård- och äldreomsorgen. Genom att utveckla e-tjänster kan vi möjliggöra för både handling och trygghet dygnet runt.

Den 9 september står vi inför ett val. Möjligheten för alla äldre att kunna bestämma över sin egen tillvaro, eller låta privatiseringar och vinstintressen går före kvalitet och gemenskap.