Ordning och reda i skolan

Ordning och reda är en förutsättning förelevers utveckling och lärande. Därför ska alla skolor arbeta aktivt med värdegrundsarbetet, förebygga och hantera diskriminering, nätmobbning, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö för eleverna är ett gemensamt ansvar för alla som verkar inom skolan. Alla barn har rätten att mötas med respekt och i Botkyrka ska absolut nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar gälla.Vi vill också anställa fler vuxna i skolan för att skapa ordning, reda och trygghet.

Alla barn har olika förutsättningar med sig ini skolan. Vi vill skapa en jämlik grund, och en avgiftsfri skola. Mätta magar bråkar mindre och underlättar samtidigt för lärande. Därför vill vi verka för att skolan serverar frukost och frukt under dagen till elever. Dagens forskning pekar på att senare start på skoldagen kan bidra till ökad inlärning för vissa åldersgrupper. Därför vill vi undersöka möjligheten till senare tider för skoldagens början.

Vi vill

  • Ha mobilförbud i grundskolan
  • Ha snällare språk i skolan
  • Ge tydligare mandat till läraren
  • Ha fler vuxna i skolan
  • Ha fler lärarassistenter
  • Ha obligatorisk frukost i skolan