Språkkrav

Kvaliteten i omsorgen och förskolan sker i mötet mellan medborgarna och medarbetarna. Då är förmågan att tala, förstå, skriva och uttrycka sig på svenska en avgörande faktor för kvaliteten. Inom äldreomsorgen är språket viktigt, inte minst för personer som drabbats av demenssjukdomar eller som har naturlig nedsatt hörsel, som åldern fört med sig. Det är också viktigt utifrån att anhöriga ska känna trygghet.

I förskolan är det viktigt att barnen får möta personal som kan hjälpa dem med deras språkutveckling. I dagsläget är det alldeles för många barn som inte får tillräckligt goda svenskakunskaper och skillnaderna i det språkutvecklandearbetet för stora. Alla barn förtjänar lika möjligheter till skolframgång och då är förmågan att tala och skriva på svenska helt avgörande. Därför behöver kommunen säkerställa att alla anställda kan jobba språkutvecklande.

Vi vill därför se över hur högre språkkrav kan ställas för alla nya som anställs inom omsorgen och förskolan. Vi vill också skapa förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i tal såväl som skrift. Detta kan exempelvis ske genom att pröva idéburet offentligt partnerskap med studieförbund eller folkhögskolor.

Målet är att stärka befintlig personal i det svenska språket samtidigt som vi sätter tydliga krav på språkkompetens.

Botkyrka har en väldigt språkbegåvad personal och många kan flera olika språk utöver svenska. Botkyrka är dessutom ett förvaltningsområde för finska språket vilket gör att vi har ett extra ansvar att kunna erbjuda verksamhet på finska. Botkyrka är en kommun där flerspråkighet alltid kommer vara en tillgång, samtidigt har kommunen som arbetsgivare ett ansvar att säkerställa men även en skyldighet att bidra till att alla medarbetare har de kunskaper som behövs för att utföra uppdraget.

Beredningen av språkkravet och möjligheten till fortbildning ska ske i nära samarbete och dialog med berörda fackförbund.