Stadsbyggnad

Botkyrka ska vara ett offentligt vardagsrum för alla att trivas i. Vi ser värdet av en spännande arkitektur och estetiskt tilltalande miljöer. Det som byggs i Botkyrka ska vara intressant och ge något mer. Vi vill att människor ska lockas att besöka vår kommun för att ta del av arkitektur och konst. Det kan bidra till att sätta Botkyrka på kartan och göra våra kommundelar mer attraktiva för boende idag och i framtiden. Botkyrka är och vill vara långt ifrån lagom. Hus och platser har betydelse för upplevelsen av en kommun och vi ska vara modiga med att våga pröva annan arkitektur som ger ett ökat värde för en kommundel.

Att känna stolthet för sin hemort bidrar starkt till hemkänslan och viljan att bo kvar. Botkyrkas mångfald måste kunna ge avtryck i bebyggelsen. Vi ser det som naturligt att kommunens bebyggelse och offentliga miljöer i större utsträckning än idag tillåts präglas av kommunens befolkning. Utöver detta så ser vi även att en viktig aspekt i stadsbyggnad är hur man planerar bostadsbebyggelsen i avseende till utformning av gårdar, gator och belysning. Rätt planerat ger det en ökad trygghet. Att ha verksamhet i botten av en bostadsfastighet är ett viktigt inslag. När vi bygger hus nära knutpunkter för kollektivtrafik vill arbeta med mer slutna innergårdar för att skapa ökad trygghet och trivsel.

Vi vill verka för ett hållbart boende och byggande i Botkyrka. Som kommun ska vi kräva och uppmuntra ett mer ansvarsfullt byggande, avseende material och metoder, det kan ske genom att man tar fram livscykelanalyser för nya byggnationer.