top of page

Slutsatser av Botkyrka-granskningen

De senaste veckorna har partidistriktet i Stockholms Län undersökt de medieuppgifter som gjort gällande att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle ha infiltrerats av gängkriminella och att dessa personer skulle ha orkestrerat en kupp för att på medlemsmötet den 28 januari avsätta kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin.

Arbetet har resulterat i följande slutsatser och åtgärder:

  • Partidistriktet har inte funnit några belägg eller indikationer på att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle vara infiltrerade eller tagits över av gängkriminella.

  • Ingen grund för att ifrågasätta medlemsmötet stadgeenlighet eller dess legitimitet har framkommit. Mötet den 28 januari 2023 genomfördes i enlighet med demokratiska mötesprinciper.

  • Efter två veckors arbete har vi funnit grund för att väcka frågan om uteslutning av en person eftersom hen inte samarbetat fullt ut i den säkerhetsutredning vi gjort. Personen i fråga har inte haft några förtroendeuppdrag och hade inga inlägg på medlemsmötet den 28 januari.

  • Det går inte att ge någon entydig bild av varför Ebba Östlin nu inte har medlemmarnas förtroende. Den sida som inte ville ge Ebba Östlin fortsatt förtroende menar att det handlar om person och ledarskap. De som ville ge fortsatt förtroende menar att det handlar om missnöje förknippad med stängningen av fritidsgårdarna. Det finns dock ingen som driver att ABF:s fritidsgårdar ska öppna igen.

Bakgrund

Partidistriktet har ett stadgebundet tillsynsansvar över arbetarekommunernas verksamhet och utveckling. I det ligger bland annat att se till så att arbetarekommunerna följer partiets stadgar och att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Men också att vara ett stöd i situationer som till exempel nu i Botkyrka.

Att vara förtroendevald är bland det finaste som finns. Det bygger på att man har medlemmarnas förtroende att företräda dem. En person behöver inte ha gjort något formellt fel för att bli av med förtroendet.

Den 28/1 förklarade medlemmarna i Botkyrka arbetarekommun på ett medlemsmöte att de inte längre hade förtroende för gruppledaren Ebba Östlin. Denna rätt äger medlemmarna. Enligt stadgarna (§3, kap7, mom 1) är medlemsmötet arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Frågan om Ebba Östlins förtroende som partiets främsta företrädare i kommunen väcktes först på ett medlemsmöte den 23/11 2022. Den lyftes då inte upp för beslut på mötet eftersom den inte uppfyllde stadgans krav på beredning av beslutsärenden.

Nästkommande medlemsmöte den 3/12 fick styrelsen i uppdrag av medlemsmötet att skyndsamt utreda förtroendet för gruppledaren. Arbetarekommunens styrelse argumenterade på mötet mot att få ett sådant uppdrag, framför allt utifrån att ett medlemsmöte relativt nyligen valt Ebba Östlin till att vara partiets kandidat till KSO. Medlemsmötet voterade om frågan. Med röstsiffrorna 51-35 beslutade mötet att ge styrelsen följande uppdrag:

  • att styrelsen utreder förtroendefrågan gällande Ebba Östlin. Detta ska ske skyndsamt.

  • att frågan återrapporteras på extra medlemsmöte i januari, där frågan också ska behandlas.

Arbetarekommunens styrelse gjorde därefter en utredning om den kritik som framkommit. Detta dels för att kunna bilda sig en egen uppfattning om ledarskapet och dels för att ge medlemmarna en övergripande bild av både den kritik som framförts och de svar som Ebba Östlin givit på den kritiken. Styrelsen valde att begränsa utredningen till den kritik som framför allt framkommit i kommunalrådsgruppen, och inte ta upp frågor som gick längre tillbaka i tiden eller berörde samarbetet med t ex partiorganisationen. Detta för att avgränsa arbetet, men också för att inte bidra till ryktesspridning eller till att fördjupa eller bredda konflikten.

Mötet den 28/1 inleddes med att röstlängden godkändes, ingen kritik framfördes mot röstlängden.

Styrelsen lade fram en muntlig rapport till medlemmarna där man redogjorde för resultaten av sin utredning på en övergripande nivå. Styrelsen valde att inte som styrelse ta ställning i förtroendefrågan inför medlemsmötet. Två styrelseledamöter reserverade sig mot styrelsens beslut om att inte ta egen ställning i frågan om förtroende.Har gängkriminella tagit över Socialdemokraterna i Botkyrka?

Partidistriktet har inte funnit vare sig belägg för eller indikationer på att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle ha tagits över eller infiltrerats av gängkriminella.

Arbetet har utgått från röstlängden på mötet från den 28 januari och från medlemsregistret i Botkyrka Arbetarekommun. Det har skett möten med och även förts inofficiella samtal med Polismyndigheten. Det har genomfört säkerhetssamtal med ett antal individer i Botkyrka arbetarekommun. Partiet har även kontrollerat uppgifter som på olika sätt kommit oss tillhanda under arbetet och använt öppna databaser. Det arbetet har skett i samråd med en jurist och en GDPR-expert.

Hot mot demokratin är ytterst en fråga för Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen har inte givit vare sig arbetarekommunen, partidistriktet eller partistyrelsen sådana indikationer.

Utöver detta kan vi också konstatera att de som varit drivande i den här konflikten på båda sidor är väl kända partimedlemmar som varit aktiva i partiet i åratal. Inte heller medlemsutvecklingen indikerar att något försök till övertagande ska ha skett.Fanns det gängkriminella på mötet?

Arbetarekommunen, partidistriktet och partistyrelsen har vid upprepade tillfällen uppmanat dem som har uppgifter om att det funnits gängkriminella på mötet eller i partiet och/eller har information som skulle kunna indikera detta att kontakta partiorganisationen.

Vi har under senhösten hört påståenden om att det ska finnas personer med gängkopplingar i partiet. När vi bett de som påstått detta om mer information eller belägg för detta har vi inte fått det.

Vi har efter två veckors arbete kommit fram till att väcka frågan om uteslutning av en person som var med på mötet eftersom hen inte samarbetat fullt ut i den utredning vi gjort. Personen har inte haft några förtroendeuppdrag och hade inga inlägg på medlemsmötet den 28 januari.

Trots flertalet kontakter med bl a rättsvårdande myndigheter och annan informationsinhämtning har varken arbetarekommunen eller partidistriktet funnit skäl att ompröva någon mer persons medlemskap.

Socialdemokraterna har enbart individuella medlemmar. Var och en ansvarar för sina handlingar. Släktskap med någon kan därmed inte vara uteslutningsgrundande.
Har processen gått rätt till?

Förtroendefrågan för Ebba Östlin har aktivt diskuterats på de tre senaste medlemsmötena. Alla möten har varit stadgemässigt utlysta och ärendet om själva förtroendefrågan var väl berett av styrelsen.

Under 2022 har Botkyrka arbetarekommun värvat 151 medlemmar. Som jämförelse värvades 197 medlemmar valåret 2018. Det har alltså inte skett någon anmärkningsvärd medlemstillströmning till Botkyrka arbetarekommun, snarare tvärtom. Vi har även gjort en jämförelse av medlemstillströmningen med andra jämförbara kommuner, inte heller då sticker medlemstillströmningen i Botkyrka ut.

Mellan 1 december och medlemsmötet den 28:e januari fick partiet 23 nya medlemmar som närvarade på mötet. Eftersom omröstningen var sluten vet ingen hur någon röstade. Att de 23 medlemmarna skulle vara rekryterade på samma sätt är dock inte sannolikt.

Föreningen Folkbildarna, den förening som pekats ut som drivande i att Ebba Östlin inte ska ges fortsatt förtroende, består av 18 medlemmar med rösträtt i Botkyrka arbetarekommun. Av dessa deltog inte alla på det aktuella mötet. Flera av de 18 medlemmarna har rekryterats till partiet under valåret, men några är också partimedlemmar sedan decennier. Andra föreningar i Botkyrka arbetarekommun har haft en betydligt större medlemstillströmning under 2022 än Folkbildarna. Bland annat har Tullinge S-förening fått 30 nya medlemmar, Norsborgs S-förening 28 nya medlemmar, Alby S-förening 30 nya medlemmar och Tumba S-förening 38 nya medlemmar.

Folkbildarnas ordförande, som också är ordförande i ABF-avdelningen, var den som först begärde en prövning av Ebba Östlins förtroende. Föreningens ordförande har också vid de följande mötena argumenterat för att inte ge Ebba Östlin fortsatt förtroende. En partimedlem som också är anställd av ABF-avdelningen krävde i höstas offentligt att Ebba Östlin skulle avgå. Det finns dock ingen som driver att ABF:s fritidsgårdar ska öppna igen. ABF-avdelningen har också tydligt och offentligt berättat att de inte vill öppna fritidsgårdsverksamheten igen.

På arbetarekommunens medlemsmöte deltog 179 röstberättigade medlemmar. Av dessa är de flesta sedan länge kända partimedlemmar. Under mötet den 28/1 hölls cirka 40 anförande från talarstolen. Anförandena var både för och emot att ge Ebba Östlin fortsatt förtroende. Några av dem som argumenterade emot fortsatt förtroende tog upp hanteringen av nedläggningen av ABF:s fritidsgårdar, andra inte.

Den kritik som funnits inom kommunalrådsgruppen har funnits innan stängningen av fritidsgårdarna. Kritiken mot ledarskapet har under en längre tid eskalerat. De försök till samtal med professionellt stöd som gjorts har inte gett önskad effekt.

Partidistriktet har utöver detta funnit att det bland medlemmarna i Botkyrka arbetarekommun sedan lång tid tillbaka funnits kritik mot Ebba Östlins ledarskap och att den kritiken har accentuerats under det gångna året. Partidistriktet har inte värderat kritiken, eftersom det är upp till arbetarekommunens medlemmar att avgöra om de har förtroende eller inte.

Det är upp till varje medlem att bilda sig en uppfattning och sedan avlägga en röst på ett medlemsmöte. Det är också upp till varje medlem att bilda opinion för sin sak och driva sin tes eller fråga. Även när det handlar om förtroende för våra ledare. Det är medlemmarnas rättighet att tilldela förtroende men också att ta tillbaka det.

Partidistriktets bedömning är att det inte går att ge någon entydig bild av varför Ebba Östlin nu inte har medlemmarnas förtroende. Den sida som ville ge Ebba Östlin fortsatt förtroende menar att allt handlar om stängningen av fritidsgårdarna, medan de som står på motsatt sida menar att det handlar om person och ledarskap.Gick mötet den 28/1 rätt till?

Partidistriktet närvarade på mötet med tre ombudsmän för att övervaka stämningen och garantera att inga stadgebrott skedde. Detta gjordes då det innan mötet uttryckts oro inför mötet på olika sätt. Både från arbetarekommunen och från enskilda medlemmar. Från båda sidor av konflikten. På uppdrag av partiet kontaktade också Ebba Östlin polisen inför mötet för att de skulle ha information om det.

Ombudsmännens bild är att de regler och stadgar som finns följdes på mötet och att mötet gick ordnat till.

Partidistriktet har också låtit distriktets sammankallande revisor granska omständigheterna runt mötet den 28/1. Närmare bestämt har kallelsen och hur den utfärdats, röstlängden och dess fastställande samt hur den slutna omröstningen genomfördes, granskats.

”Revisionen i Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har vid en övergripande granskning inte funnit några tecken på oegentligheter vid förtroendeomröstning angående kommunalråd i Botkyrka kommun den 28 januari 2023.

Sammankallande revisionen

Hans Erik Salomonsson”Hur motverkar Socialdemokraterna infiltration av krafter som inte vill verka i enlighet med partiets värderingar?

Nyansluten medlem har rösträtt inom partiorganisationen först 30 dagar efter det att medlemsavgift erlagts första gången. Ett skäl till att denna regel infördes var just att motverka kupper.

Partiet kommer att fortsätta jobba med rutiner för att uppmärksamma och undersöka avvikande medlemsrekrytering, även om ingen sådan skett i detta fall. Vi har redan idag verktyg för att inom 24 timmar följa upp när nya medlemmar anslutit sig till partiet.

Vi kommer fortsatt att vara vaksamma på rykten om att gängkriminella skulle röra sig i våra miljöer och vid misstanke kraftfullt agera.

Presskontakt: Kalle Hindrikes 070 255 31 68

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page