Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte 2020

Varmt välkommen till Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte 2020.

Mötet börjar kl 10.00 i Hallunda Folkets Hus och vi bjuder på en enklare lunch under mötet.

Årsmötet kommer att gästas av regionrådet Aida Hadzialic.

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande och parentation
2. Fastställande av röstlängd
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning och arbetsordning
5. Val av årsmötets presidium
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Gästerna har ordet
9. Verksamhetsberättelser
10. Revisionsberättelse
11. Beslut om hantering av ekonomiskt resultat
12. Beslut om ansvarsfrihet
13. Val av styrelse för Socialdemokraterna i Botkyrka
14. Val av SIBs ombud och ersättare
15. Val av styrelse i Eriks Nilssons stipendiefond
16. Val av valberedning
17. Fyllnadsval
18. Avtackningar
19. Äldrepolitiska programet
20. LO S-Förening
21. Övriga frågor
22. Årsmötets avslutande

Klicka här för att läsa handlingarna till årsmötet.

Handlingarna finns också att hämta i pappersform på expeditionen.

Under punkten fyllnadsval kommer årsmötet föreslås att välja Maria Gawell Skog som ersättare i utbildningsnämnden

Välkomna!